ADHD

Ontwikkeling en implementatie van een programma rond de aanpak van kinderen en jongeren met ADHD (aangepast aan de noden van de regio)

Ontwikkeling van nationaal richtprogramma:

 

Er werd een richtprogramma opgemaakt voor diagnostiek en één voor behandeling. Hierbij worden de richtlijnen van de HGR concreet uitgewerkt en in bruikbare modules ten dienste gesteld aan de respectievelijke zorgactoren die er gebruik van kunnen maken. Alle modules samen vormen een sluitend programma voor de zorg rond kinderen en jongeren met  ADHD. 

 

Een inventaris opmaken van het zorgaanbod, inclusief een analyse van de gebreken en overlappingen

Op basis van een nationale bevraging werd een eerste inventaris van het zorgaanbod inclusief een analyse van de gebreken gedaan. Deze inventaris en analyse werd verder aangevuld door acties op provinciaal niveau (bv. Netwerkmeetings). 

 

Het beter definiëren van de rollen van de verschillende partners

Per provincie werd een stuurgroep ADHD opgericht met vertegenwoordiging van de verschillende partners in het zorgtraject van ADHD. Het is de bedoeling dat de leden van de stuurgroep optreden als vertegenwoordigers van de verschillende partners en zij op die manier mee de rollen van de verschillende partners binnen de provincie kunnen definiëren. Bovendien is het de bedoeling dat de stuurgroep meedenkt over mogelijke acties en deze mee helpt uit te voeren. Via deze stuurgroep zou het ADHD-project na afloop van het projectjaar verder gezet dienen te worden. Daarvoor zou de werking van de ADHD-stuurgroep ingebed dienen te worden in de werking van het activiteitenprogramma intersectoraal consult en liaison.

 

Het flexibel aanpassen van de rolverdeling aan de noden van kinderen, jongeren en hun context vergt tijd. Partners in de zorg omtrent ADHD beginnen elkaar te vinden en tot uitwisseling te komen. Verschuivingen in takenpakketten zullen moeten kunnen bogen op een proces van opbouw van vertrouwen door gezamenlijke acties.

 

Een ondersteuning bieden aan de eerste lijn

Ook voor deze doelstelling lopen er verschillende acties zowel op federaal als provinciaal niveau.  Zo zijn er federaal twee werkgroepen opgericht, één specifiek voor de huisartsen en één specifiek voor het CLB/PMS/PSE. Binnen deze werkgroepen wordt er momenteel extra materiaal ontwikkeld (cfr. Folder HA, folder ADHD in de klas) ter ondersteuning van deze partners. Er worden nieuwe ideeën uitgedacht in samenwerking met huisartsen.

 

Oprichten stuurgroep ADHD

Er werd een stuurgroep opgericht met vertegenwoordiging vanuit de verschillende partners bij het zorgtraject van kinderen en jongeren met ADHD (CLB, CGG, CAR, COS, K-Diensten, kinderpsychiaters/psychologen, huisartsen, …). Verschillende acties worden momenteel vanuit deze groep voorbereid.

 

Beoogd resultaat:

Samenbrengen van hulpverleners die:

 • Als vertegenwoordiger van de verschillende partners optreden.
 • Meedenken over mogelijke acties en helpen bij het uitwerken van deze acties
 • Acties verderzetten na afloop 1-jarig project
 • Het perspectief vanuit het werkveld meebrengen
 • Het helpen creëren van een draagvlak en contacten leggen met het werkveld en daar waar nodig faciliteren

Zorgprogramma

Ontwikkeling en implementatie zorgprogramma diagnostiek en begeleiding/behandeling ADHD op basis van richtlijnen HGR.

 

Beoogd resultaat:

 • Concreet uitwerken richtlijnen en ontwikkeling website waar de nodige informatie en tools aangereikt worden om te kunnen werken in lijn met de richtlijnen van de HGR.
 • Terugkoppelen uitwerking naar werkveld en aanpassen op basis van feedback
 • Implementeren definitieve uitwerking via studiedag, samenkomsten verschillende partners in provincie

Meetings

Langsgaan van referentiepersoon bij verschillende partners in provincie

bezoeken aan 1ste lijn (JAC; stopp 4-7 trainingsprogramma, CAW, Opvoedingswinkel, CLB), bezoeken 2de lijn (CGG, CAR) bezoeken 3de lijn (kinder- en jeugdpsychiatrie)

 

Beoogd resultaat:

 • Bekend maken project
 • Leren kennen van aanbod verschillende partners zorgtraject ADHD

Overzicht zorgaanbod, analyse gebreken en overlappingen

Beoogd resultaat:

 • Een inventaris opmaken van het zorgaanbod, inclusief een analyse van de gebreken en overlappingen.

Download hier de Flowchart (zorgpad ADHD) 

Ondersteuning CLB’s en scholen

Vanuit analyse zorgaanbod blijkt een tekort aan ondersteuning voor scholen.

 • Contacten uitbouwen met CLB’s
 • Presentatie project op sectoroverleg CLB Oost-Vlaanderen
 • Contact opbouwen en expertiseversterking en vorming aanbieden aan CLB en zorgleerkrachten
 • Ontwikkeling van file aanpassingen in de klas ivm ADHD 

Beoogd resultaat:

 • Betere ondersteuning scholen via verschillende acties (bv. Opleidingen)
 • CLB’s aanmoedigen om prodia protocollen verder te implementeren
 • Project verspreiden en bekend maken

Ondersteuning huisartsen

Contact leggen met huisartsen. Ontwikkeling ondersteunend materiaal huisartsen. Contacten opbouwen met SEL, LOGO’s, LMN,…

Download hier de folder voor huisartsen.

 

Beoogd resultaat:

 • Aanreiken van tools die huisartsen kunnen ondersteunen bij hun werk met patiënten met ADHD
 • Huisartsen eerste lijn zijn noodzakelijk in het proces van signalering, diagnostiek en follow-up
 • Kennisoverdracht via opleiding voor nieuwe huisartsen UGent

Opleiding 2de lijn voor behandelaars en diagnostici

Overleg met CGG directies en federatie CAR om te motiveren personeel hiernaar toe te sturen. Overleg met SIG, Zit Stil  en 5 takt om de opleiding uit te werken.

 

Beoogd resultaat:

 • Versterken expertise op 2de lijn
 • Implementatie van het zorgprogramma rond kinderen en jongeren met ADHD

Inventaris opmaken van aanbod in Oost-Vlaanderen

Overzicht zorgaanbod, analyse gebreken en overlappingen

 

Beoogd resultaat:

 • Sociale kaart ADHD Oost-Vlaanderen
 • Overzicht van noden

Contact en bezoek en presentatie Sint-Camillus volwassenen psychiatrie

Omwille van hun aanbod aan scharnierleeftijd 16J-23J.


Beoogd resultaat:

 

Jongvolwassenen psychiatrie aanbod binnen Oost-Vlaanderen beter afstemmen en bekend maken (doorstroming jongeren zorg naar volwassenen zorg momenteel soms moeilijk)powered by Curiousgroup